ISO 9001:2008 הינו תקן איכות בינלאומי לניהול והבטחת האיכות בארגון. התקן מגדיר נהלים והנחיות  עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון, תוך התמקדות בניהול איכותי של השירות או של המוצר, הנדרשים על ידי הלקוח.

תקן זה הינו כלי ניהולי מגדיר נורמות ותהליכי עבודה, בקרת תהליכים, בקרת אפקטיביות, דרישות לקוחות, תועלת הדדית ביחסים עם הספקים ושיפור מתמיד. יישום הנורמות הללו מביאות לשיפור מוכח בארגונים רבים בעולם. הטמעת שיטות עבודה מסודרות, הופכת את שגרת הפעילות בארגון לטובה יותר ויעילה יותר.

 

עקרונות התקן 9001:2015 ISO

 

התמקדות בלקוח

הארגון תלוי בלקוחותיו, ולכן עליו להבין את צרכי הלקוח הנוכחיים והעתידיים, לענות על דרישות הלקוח ולחתור אל מעבר לציפיותיו.
 

מנהיגות

הנהלת הארגון היא זו שמגדירה את תכלית ואחידות הכיוון של הארגון.

 

מעורבות עובדים

העובדים בכל הרמות הם מהות הארגון. שקיפות ומעורבות מאפשרת שימוש ביכולות שלהם לטובת הארגון.

 

גישה תהליכית

תוצאה מבוקשת מושגת ביתר יעילות כאשר פעילויות ומשאבים הקשורים בהן מנוהלים כתהליך.

 

גישה מערכתית לניהול

זיהוי, הבנה וניהול של תהליכים הקשורים ביניהם כמערכת, תורמים לאפקטיביות וליעילות של הארגון בהשגת מטרותיו.

 

שיפור מתמיד

שיפור מתמיד של כלל ביצועי הארגון אמור להיות מטרה קבועה של הארגון.

 

גישה עובדתית לקבלת החלטות

החלטות אפקטיביות מבוססות על ניתוח של נתונים ומידע.

 

יחסים עם ספק המבוססים על תועלת הדדית

הארגון והספקים שלו תלויים זה בזה, וביסוס היחסים ביניהם על תועלת הדדית מגביר את יכולתם ליצירת ערך.

למה כדאי?

הטמעת תקן לאבטחת איכות iso 9001 בארגון, הופכת את תהליך קבלת ההחלטות למבוקר ומתוכנן תוך בקרה על תהליכי עבודה ועמידה ביעדים, שיפור המוצר או השירות הניתנים, שיפור התקשורת הפנים ארגונית, העלאת שביעות רצון הלקוח ושיפור תדמית הארגון בפני לקוחות וספקים. בכדי להגיע לאפקטיביות יחד עם יעילות ארגונית יש צורך למסד נהלים והנחיות לשם אחידות התפעול, הרישום, הדיווח, התיעוד והבקרה תוך שאיפה להקטנת הסיכוי לטעויות והבטחה שכל התהליכים האירגוניים שקופים וברורים לכולם – להנהלה ולעובדים.

למי זה מתאים?

תקן אבטחת איכות ISO 9001:2015 מתאים לכל ארגון גדול כקטן, יצרן או ספק שירות, בכל מגזר פעילות ובכל צורה ומבנה – אירגוני אב, חברות בנות, משרדי ניהול חברות ממשלתיות, רשויות ציבוריות, תעשייה, שרותים, מזון, חקלאות, בנייה ועוד.

לחברת אמנון קינן-שרותי איכות בע"מ הידע והניסיון להטמעת מערכות איכות לפי דרישות התקן. יועצי  החברה מלווים חברות וארגונים מכל ענפי המשק עד להסמכת הארגון ע"י נציגים רשמיים. יועצי החברה הינם אנשי מקצוע בעלי וותק רב בתחום האיכות בארגונים.